Wybory Samorządowe 2018 – Kalendarz wyborczy

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – KALENDARZ WYBORCZY

Wybory Samorządowe Warszawa-Białołeka

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r zarządzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018r.. Określono ponadto terminy na dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy), tj:

do dnia 27 sierpnia 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r
– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.
– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 17 września 2018 r.
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r.
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 1 października 2018 r.
przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

do dnia 1 października 2018 r
powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 października 2018 r.
sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 8 października 2018 r.
rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do dnia 8 października 2018 r.
zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 12 października 2018 r.
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.
składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
głosowanie

 

Wybory Samorządowe Warszawa-Białołeka